Seznam výzev, seznam neplatičů
16 června, 2016
Aplikace herbicidu na plevel rostoucí podél komunikací a v dlažbách chodníků
9 června, 2017

Černé lípy

lipa

Černé lípy

Na městském hřbitově se potýkáme s nepříjemným problémem, který jste pravděpodobně již všichni zaznamenali.
Jedná se o napadení lip nepříjemnou černí, která špiní hroby a předměty v jejím okolí. Rádi bychom se, za tuto záležitost omluvili a požádali dotčené majitele hrobu za pochopení a trpělivost při čištění svých hrobových příslušenství. Celá záležitost nám není lhostejna, proto jsme učinili patřičné kroky a požádali Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Chrudimi, aby nám odebral vzorky z poškozených lip a provedl jejich analýzu. Při této příležitosti byly odebrány i vzorky přemnoženého hmyzu, který sužuje lípy a okolí.

Stanovisko ÚKZÚZ v Chrudimi:

Diagnostika větviček byla provedena na pracovišti ÚKZÚZ v Chrudimi a ukončena dne 17.10.2016 (protokol o konečném výsledku rozboru vzorku č. DIV 1604507). Na listech bylo zjištěno masivní rozšíření černí a požerky od larev pilatky lipové. Jedná se o mikroskopické houby, které osídlují cukernaté výměšky savého hmyzu. Jsou sekundárním symptomem poškození mšicemi a jiným savým hmyzem. Černě výrazně neovlivňují životnost stromu.

Doporučení : Ochrana proti černím není nutná, doporučujeme odstranit spadané listí.

Dále došlo k přemnožení ploštic tzv. Blánatky, která se většinou zdržují na kmenech lip a nepředstavují pro okolí žádnou hrozbu, v případě masového přemnožení se však mohou objevit i na lavičkách a dalších objektech v parcích nebo na fasádách domů, kde mohou svojí přítomností obtěžovat.

Doporučení: není, mrazy

Výše uvedené problémy vznikly z důvodu slabé zimy bez mrazů (přemnožení mšic a ploštic) a v souvislostí s tím došlo ke stresové zátěži lip a následnému napadení černí.
Bohužel s nastalou situací nelze v současné době nic učinit, nejsou žádné chemické prostředky proti zmíněné černi, budeme tedy intenzivně odklízet spadané listí a doufat, že nastávající zima bude mrazivější, než je poslední dobou zvykem.