Provozní doba

 • 13:00 - 18:00
 • 13:00 - 18:00
 • 8:00 - 13:00

Motivační program pro třídění bioodpadu

Na základě jednání vedení TS a městského úřadu, bychom chtěli oznámit zahájení nového motivačního programu ohledně bioodpadu a kompostu. Tento program vznikl i proto, abychom zlepšili kvalitu bioodpadu, která není stále uspokojující, protože se mezi námi nacházejí jedinci, kteří si pletou popelnici na bioodpad s popelnicí na odpad komunální. Každý občan, který má biopopelnici, bude mít nárok si jednou za rok na sběrném dvoře vyzvednout 120 l (objem biopopelnice) hotového kompostu. Dále občané, kteří vozí bioodpad na naši kompostárnu, si budou moci zdarma odvést jednu třetinu jimi odevzdané bio hmoty. V praxi tedy přivezete na kompostárnu např. 900 kg bioodpadu a budete mít nárok na 300 kg kompostu. To vše za předpokladu, že budeme mít kompostu dostatek. Kompost bude vydáván na základě předložení občanského průkazu k prověření, zda jste vlastníkem biopopelnice.

Do provozního řádu bude zaneseno:

Stavební suť bude na sběrný dvůr odebírána od občanů města Holic, kteří ji přivezou svépomocí na vozidlech pod 3,5Tuny (osobní auto a přívěsný vozík) za podmínek, že budeme více dbát na třídění cihelné suti a betonu. Na tento příjem se vztahují limity 500kg na osobu a den. Stavební suť na vozidlech nad 3,5 Tuny bude přijímána pouze z městských akcí. TSH si vyhrazuje udělit výjimku buď vedením organizace, nebo vedením města. Od podnikatelů právnických i fyzických osob nebudeme stavební suť vůbec přijímat.

Zeminu a kameny bude na sběrný dvůr odebírána od občanů města Holic, kteří ji přivezou svépomocí na vozidlech pod 3,5Tuny (osobní auto a přívěsný vozík) za podmínek, že budeme více dbát na třídění. Na tento příjem se vztahují limity 500kg na osobu a den. Zeminu a kameny na vozidlech nad 3,5 Tuny bude přijímána pouze z městských akcí. TSH si vyhrazuje udělit výjimku buď vedením organizace, nebo vedením města. Od podnikatelů právnických i fyzických osob nebudeme zeminu a kameny vůbec přijímat.

Bioodpad na kompostovací plochu přijímáme pouze od občanů z katastrálního území města Holic, z údržby města, ze svozů bio nádob jednotlivých občanů. TSH si vyhrazuje udělit výjimku buď vedením TS, nebo vedením města. Od podnikatelů právnických i fyzických osob nebudeme bioodpad vůbec přijímat.

13 března, 2020

VSTUP DO KANCELÁŘE OMEZEN

Z důvodu nouzového stavu ve státě ohledně koronavirů je vstup do kanceláře TS omezen jen na nezbytně nutné záležitosti.  Objednávky a jiné záležitosti vyřizujte telefonicky. Platby […]
3 května, 2021

Prováděné práce aktuálně

Měsíc Prováděné práce 2021 Leden Únor  Březen  Duben

Likvidace odpadu

Informace pro občany města Holice

Občan města Holice má dvě možnosti likvidace odpadů (pokud nepočítáme popelnice).

Vlastní odvoz na sběrný dvůr

Odpad od občana města Holice je přijímán na sběrný dvůr zcela zdarma.

Zpoplatněn je pouze druh odpadu:

 • pneumatiky, asfalt a asfaltové lepenky, azbest, eternit, atd.
Seznam a ceník odpadů

Na sběrný dvůr přijímáme pouze níže uvedené odpady:

 • komunální odpad – je odpad vzniklý při běžném chodu domácností. Nesmí obsahovat žádné nebezpečné příměsi. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • stavební suť – musí být bez příměsí. Na SD může být přivezeno za občana maximálně 500 kg suti za sběrný den. Množství nad tento limit je zpoplatněno dle ceníku TS částkou 250.- Kč/t
 • zemina – musí být bez příměsí. Na SD může být přivezeno za občana maximálně 500 kg zeminy za sběrný den. Množství nad tento limit je zpoplatněno dle ceníku TS částkou 200.- Kč/t
 • bio odpad – tráva, větvě. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • dřevo – dřevo nesmí obsahovat žádné nebezpečné látky (např. olejové nátěry apod.). Pokud tyto látky obsahuje, bude přijaté množství zpoplatněno dle ceníku TS částkou 2.800,-Kč/t. Čisté dřevo je bez limitu a bez poplatku
 • sklo – sklo je na SD nutné vytřídit na barevné a čiré. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • plasty – plasty se ukládají dle pokynů obsluhy SD do k tomu určených kontejnerů a musí být vytříděny. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • elektroodpad - televize, ledničky, monitory, mikrovlnky, žárovky, zářivky, atd. se odkládá ve vyhrazeném prostou dle pokynů pracovníků sběrného dvora. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • nebezpečný odpad - barvy, chemikálie, detergenty, oleje, se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených. Za nebezpečný odpad se považuje i ostatní odpad znečištěný nebezpečnými látkami. Odpad je bez limitu a není zpoplatněn
 • materiály s příměsí azbestu (izolační materiál nebo stavební odpad) – tento odpad se ukládá do speciálního kontejneru a je zpoplatněn dle ceníku TS částkou 2.200.- Kč/t
 • asfaltové směsi – tento odpad se ukládá do speciálního kontejneru a je zpoplatněn dle ceníku TS částkou 1.500.- Kč/t
 • pneumatiky – ukládají se do speciálního kontejneru a jsou zpoplatněny dle ceníku TS takto: pneumatiky na osobní auta do průměru 17´´ a pneu motocyklové – 30.- Kč/ks; pneumatiky ostatní 3.200.- Kč/t
Objednání kontejneru na adresu bydliště

Občan má možnost objednat si na TS přistavení kontejneru na odpad. V tomto případě je nutno tuto objednávku učinit osobně v kanceláři Technických služeb, Vysokomýtská 635 a složit předem zálohu, jejíž výše se odvíjí dle předpokládaného množství odpadu. Rovněž je nutno vyplnit formulář „Průvodka odpadu“, kde je deklarováno o jaký odpad jde a že neobsahuje nebezpečný odpad.

Kontejner je možné objednat na tyto odpady:

 • stavební suť – tento odpad je odvážen na sběrný dvůr a je zpoplatněn dle ceníku TS částkou 250,- Kč/t + doprava. Od množství přivezeného odpadu nelze odečíst denní limit 500 kg. Suť nesmí obsahovat azbest, eternit, asfaltové směsi ani jiný nebezpečný odpad. V případě porušení tohoto ustanovení bude tento odpad odvezen na skládku nebezpečných odpadů do Lodína (100 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení tohoto odpadu – 2.200.- Kč/t. Suť nesmí rovněž obsahovat zeminu – maximálně do 10% (posuzuje pracovník sběrného dvora nebo řidič odvážející kontejner). Pokud tomu tak nebude, bude kontejner odvezen na skládku Odeko na Novou Ves (36 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení odpadu – 520,- Kč/t. V případě aktivního zapojení občana do odvážení kontejneru vlastní suti je možno odečíst od dovezeného množství denní limit 500 kg
 • zemina – tento odpad je odvážen na sběrný dvůr a je zpoplatněn dle ceníku TS částkou 200,- Kč/t + doprava. Zemina nesmí obsahovat azbest, eternit, asfaltové směsi ani jiný nebezpečný odpad. V případě porušení tohoto ustanovení bude tento odpad odvezen na skládku nebezpečných odpadů do Lodína (100 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení tohoto odpadu – 2.200,- Kč/t. Zemina nesmí rovněž obsahovat suť - maximálně do 10% (posuzuje pracovník sběrného dvora nebo řidič odvážející kontejner). Pokud tomu tak nebude, bude kontejner odvezen na skládku Odeka na Novou Ves (36 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení odpadu – 520,- Kč/t. V případě aktivního zapojení občana do odvážení kontejneru vlastní zeminy je možno odečíst od dovezeného množství denní limit 500 kg
 • bio odpad – větvě, tráva, atd... – tento odpad je odvážen na sběrný dvůr bez poplatků. Bio odpad nesmí obsahovat azbest, eternit, asfaltové směsi ani jiný nebezpečný odpad. V případě porušení tohoto ustanovení bude tento odpad odvezen na skládku nebezpečných odpadů do Lodína (100 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení tohoto odpadu – 2.200.- Kč/t. Bio odpad nesmí rovněž obsahovat komunální odpad. Pokud tomu tak nebude, bude kontejner odvezen na skládku Odeka na Novou Ves (36 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení odpadu – 2.098,- Kč/t
 • komunální odpad – tento odpad je odvážen přímo na skládku Odeka na Nové Vsi a občanovi bude vyfakturována doprava (36 km) a uložení – 2.098,- Kč/t. Komunální odpad nesmí obsahovat azbest, eternit, asfaltové směsi ani jiný nebezpečný odpad. V případě porušení tohoto ustanovení bude tento odpad odvezen na skládku nebezpečných odpadů do Lodína (100 km) a občanovi bude vyfakturována doprava a uložení tohoto odpadu – 2.200,- Kč/t.
 • pneumatiky
 • asfalt a asfaltové lepenky
 • azbest, eternit

Informace pro právnické osoby a fyzické osoby mimo Holice

Pro právnické osoby a fyzické osoby mimo obec Holice je odběr odpadu zpoplatněn.
Pro právnické osoby a fyzické osoby mimo obec Holice je odběr odpadu zpoplatněn. Seznam a ceník odpadů naleznete zde (zobrazí se Ceník za zneškodnění odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby mimo Holice)

Základní všeobecné informace pro občany a firmy

Na sběrný dvůr patří pouze vytříděné složky odpadů
 • manipulace s nevytříděnými odpady je velmi těžká práce, nutné třídit již v domácnostech
 • není v silách obsluhy dvora dodatečně třídit odpady
 • tříděný odpad s nevytříděnými zbytky odpadu je dle zákona považován za nevytříděný odpad a na skládce se za něj platí více, což může vést ke zdražení ročního poplatku za odpady, jelikož tento odpad hradí město Holice - tudíž všichni občané
 • třídění je povinností občana ze zákona o odpadech
Nebezpečný odpad
 • barvy, chemikálie, detergenty, oleje,...) se odkládají ve vyhrazeném prostoru do nádob k tomu určených
 • zbytky ostatního odpadu znečištěné nebezpečnými látkami jsou též považovány za nebezpečný odpad
 • skladování a přeprava nebezpečných odpadů podléhá přísnějším předpisům
 • nevíte-li o jaký odpad se jedná, považujte jej za nebezpečný
 • nebezpečný odpad se ukládá do prostor dle pokynů pracovníků sběrného dvora
Elektroodpad
 • Televize, ledničky, monitory, mikrovlnky,... se odkládá ve vyhrazeném prostou dle pokynů pracovníků sběrného dvora
Stavební suť není odpadem z domácností
 • na sběrný dvůr lze odložit pouze 500 kg stavební suti za sběrný den
 • původcem odpadu ze staveb je vlastník nemovitosti
 • obec provozuje likvidaci stavebního odpadu jako placenou službu
 • každý si může likvidaci stavebního odpadu zajistit sám a na vlastní náklady
 • stavební suť nepatří do silnic a na zasypávání děr
 • stavební suť musí být též bez příměsí, jinak je na skládce považována za směsný odpad, který je více jak 5 x dražší
 • majitel stavby může být kdykoliv vyzván k předložení dokladů o likvidaci stavebního odpadu
Na sběrný dvůr patří jen vytříděný odpad z vlastní domácnosti
 • nevozte na sběrný dvůr vytříděné odpady od jiných osob, porušujete zákon a zatěžujete systém nakládání s odpady v obci
 • nošením cizích vytříděných odpadů obci neušetříte, šetříme vytříděním vlastních odpadů, kdy snížíme množství odpadů, který se odváží na skládku a tím se méně platí
 • náklady na odvoz tříděných odpadů převyšují slevy na odpady, proto dovozem tříděných odpadů odjinud vytahujete peníze z naší společné kapsy (jiným slovem to lze nazvat krádeží)
 • podnikatelé s trvalým pobytem v obci likvidují odpad ze své činnosti samostatně, nemůžou odpad z podnikání odvážet na sběrný dvůr
 • všechny odpady se evidují
Ze sběrného dvora nelze odnášet žádné věci
 • porušuje tím zákon občan i obec, zaměstnanec na sběrném dvoře může být za poskytnutí věcí postihován. Obec může být za porušení zákona též pokutována
 • dle zákona je odpad odevzdáním od občana ve vlastnictví obce
 • obec smí předat odpad pouze osobě oprávněné s nakládáním s odpady (firmě s oprávněním)
 • obec musí veškerý odpad evidovat, chybí-li evidované odpady, jsme sankcionováni
Na sběrný dvůr je přijímáno pouze přiměřené množství odpadů
 • z provozních důvodů sběrného dvora lze přijmout pouze přiměřené množství tříděných odpadů
 • přiměřeným množstvím odpadu je 500 kg za sběrný den
 • velké množství překládaného odpadu na dvoře zabírá manipulační prostor a ztěžuje práci obsluze dvora i občanům
 • přesahuje-li váš odpad přiměřené množství, které potřebujete odevzdat (byť v jednom ukazateli), domluvte si odvoz odpadu přímo od domu na Technických službách Holice
Dodržujte provozní dobu sběrného dvora
 • sběrný dvůr je otevřen 3x týdně (pondělí a pátek od 13:00 do 18:00 a sobota od 8:00 do 13:00), což považujeme za dostatečné
 • pro vaše pohodlí máme otevřeno i každou sobotu
 • dovozem odpadu mimo provozní dobu narušujete jinou práci, kterou je potřeba též udělat včas
 • odložením odpadu před sběrný dvůr mimo pracovní dobu sběrného dvora porušujete vyhlášku a ztěžujete zaměstnancům práci
 • odložením odpadu do sběrného dvora bez obsluhy nemůžeme zaevidovat odpad a obec může dostat pokutu za porušování zákona
Dodržujte pokyny obsluhy sběrného dvora
 • dodržujte doporučení a pokyny obsluhy sběrného dvora, provoz je určen provozním řádem sběrného dvora
 • o pravidlech na sběrném dvoře nediskutujte s obsluhou, jedná se o zaměstnance, kteří si plní své povinnosti
 • při příchodu na sběrný dvůr jste povinni nahlásit své jméno a bydliště, v případě výzvy obsluhy sběrného dvora se prokažte občanským průkazem
 • odpad do určených prostor ukládejte jednotlivě, aby obsluha měla přehled o přinesených odpadech
 • před uložením odpadu je obsluha povinna zkontrolovat obsah pytlů a přivezeného odpadu
 • v případě, že odpad nebude řádně vytříděn, může obsluha příjem odpadu odmítnout
 • udržujte na sběrném dvoře pořádek
 • v případě připomínek se obraťte na Technické služby Holice, v případě, že váš návrh nebude odporovat zákonu o odpadech a přispěje ke zlepšení nakládání s odpady, bude v systému využit
 • mějte na paměti, že porušení vyhlášky o nakládání s odpady může být postihováno a že veškeré náklady za likvidaci odpadu platíme společnou a nerozdílnou cenu v poplatku za odpad
Úhrada dovezených odpadů
Na sběrném dvoře se platí dle platného ceníku tyto odpady:
 • pneumatiky
 • asfalt a asfaltové lepenky
 • azbest, eternit
Upozorňujeme, že celý areál SD je monitorován průmyslovými kamerami.