Městský hřbitov Holice - veřejné pohřebiště

Město Holice, jako provozovatel veřejného pohřebiště, zajišťuje provoz a správu hřbitova prostřednictvím Technických služeb Holice (dále jen správce pohřebiště), Vysokomýtská 635, Holice a prostřednictvím smluvně pověřené pohřební služby, která je provozována v souladu s § 6 zákona o pohřebnictví. (viz Dohoda o zajištění pohřebních služeb).

Veřejné pohřebiště (hřbitov) města Holic se nachází na pozemcích p.č. 1131/3, 1131/1 v k.ú. Holice v Čechách.

Na základě provedených hydrogeologických průzkumů a následného stanoviska krajského hygienika byly stanoveny tlecí doby pohřebiště. Výsledkem bylo stanovení třech druhů územních zón:

  • se stanovenou tlecí dobou na 11 let
  • se stanovenou tlecí dobou na 14 let
  • se zákazem pohřbívání (viz. seznam hrobů)
  • V současné době probíhají nové průzkumy s cílem provést drenážní práce ke zlepšení dané situace.

    Správce hřbitova v současné době eviduje min. 2.100 hrobových míst, z toho 1.693 hrobových míst v nájmu.

Lenka Palečková

správce hřbitova

466 920 637 / 724 362 902


Nezaplacené hroby

Správa hřbitova

Správa hřbitova

Provoz a správu hřbitova upravuje Řád veřejného pohřebiště vydaný na základě §16 odst. 1 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví , ve znění pozdějších předpisů a dále s ustanovením § 19 tohoto zákona a v souladu se zákonem o obcích , viz Řád veřejného pohřebiště.

Hřbitov je veřejnosti přístupny denně od 7 hodin do setmění, s výjimkou svátků Památky zesnulých a svátků vánočních.

Každý návštěvník je povinen dodržovat řád hřbitova a chovat se na hřbitově v souladu s pietou místa.

Právo užívat hrobové místo vzniká na základě smluvního vztahu uzavřeného mezi nájemcem a správcem pohřebiště. Každý nájemce je povinen plnit povinnosti stanovené smlouvou. Smlouva o nájmu hrobového místa se uzavírá na každé místo jednotlivě, tzn., že pokud nájemce má dvouhrob, obdrží smlouvu na každé hrobové místo včetně předpisu platby zvlášť. Platby za pronájem je možno platit v kanceláři TS hotově nebo bankovním převodem.

Ceny platné od 28.3.2011 dle Usnesení Rady města č. 84 spojené s užívání hrobových míst a služeb za nájemné za hrobové místa na hřbitově v Holicích číní 5,- za 1m2 a 1 rok a za služby spojené s provozem hřbitova 50,-Kč za 1m2a každý i započatý rok (celkem 55,-/1m2/1rok).

Pronajímatel je povinen doručit nájemci 90 dní před ukončením nájmu nový návrh smlouvy na hrobové místo. Pokud nájemce odmítne uzavřít smlouvu či nedojde k jejímu uzavření z důvodu jeho nečinnosti, má pronajímatel po provedení všech zákonných kroků právo přistupovat k hrobovému místu jako k opuštěné věci (hrobu). Tudíž má právo hrobové místo zrušit a hrob demontovat. Náklady spojené s rušení hrobu hradí nájemce. Z toho důvodu je nutné zdůraznit, že nájemce má povinnost hlásit veškeré změny adresy a je nutné, aby rodinní příslušníci hlásili úmrtí nájemce a v dědickém řízení vyřídili i tuto položku.

Nájemce, který nemá zájem nájemní vztah na hrobové místo dále udržovat, je povinen zažádat o zrušení hrobového místa na vlastní náklady. V žádosti uvede, zda likvidační práce provede sám nebo je žádá po Technických službách, které je provedou na základě vystavené faktury. Nájemce nesmí rušit hrobové místo po dobu tlecí od posledního ukládání do země.

Dle hydrogeologického průzkumu a vyjádření krajského hygienika byly na hřbitově stanoveny dvě tlecí doby, a to 11 let a 14 let. Bohužel některé hroby se nachází v zóně zákazu pohřbívání. Smlouvy o nájmu hrobového místa se uzavírají na dobu tlecí, tj. 11 a 14 let dle umístění hrobu.

Na městském hřbitově Holice je možno ukládat klasicky do země nebo je možno ukládat urny do urnových hrobů. Jiný typ jako kolumbárium či rozptylová loučka není k dispozici.

Dle zákona je stanovena ohlašovací povinnost, jedná se ohlášení změn bydliště, ukládání uren a jakákoliv manipulace s hrobovým místem, např. rušení, přestavby. Veškeré tyto změny musí být nahlášeny v kanceláři TS a stavební nebo likvidační práce mohou probíhat pouze na základě vyplněné žádosti a se souhlasem provozovatele. Je nutno dodržovat předepsané a povolené rozměry hrobového příslušenství. Z tohoto důvodu se na městském hřbitově pohybuje správce hřbitova, který fyzicky dohlíží na chod hřbitova a který Vám na místě zodpoví Vaše dotazy.

Zájemci o nová hrobová místa se mohou obracet na správce hřbitova, který jim ukáže vhodná místa a seznámí občany s předepsanými rozměry budovaných hrobů v dané lokalitě. Poté si občan uzavře smlouvu o nájmu v kanceláři TS.

Nájemcům, kteří se rozhodli hrobové místo odprodat, je umožněno jejich nabídku zveřejnit na vývěsní tabuli umístěné na hřbitově.

Aktuality

13 března, 2020

VSTUP DO KANCELÁŘE OMEZEN

Z důvodu nouzového stavu ve státě ohledně koronavirů je vstup do kanceláře TS omezen jen na nezbytně nutné záležitosti.  Objednávky a jiné záležitosti vyřizujte telefonicky. Platby […]
26 října, 2016
lipa

Černé lípy

Černé lípy Na městském hřbitově se potýkáme s nepříjemným problémem, který jste pravděpodobně již všichni zaznamenali. Jedná se o napadení lip nepříjemnou černí, která špiní hroby […]
16 června, 2016

Umístěny dvou mobilních toalet

Oznamujeme návštěvníkům, že v areálu hřbitova byly umístěny dvě mobilní toalety, které jsou provozovány zdarma. Jedna toaleta se nachází na parkovišti a druhá za správcovským domkem.
16 června, 2016

Usnadnění orientace a evidence hrobových míst

V průběhu letošního roku plánujeme provést číselné značení jednotlivých hrobů k usnadnění orientace a evidence hrobových míst. V současné době vybíráme nejvhodnější typ značení. Jelikož se […]
16 června, 2016

Ukončení nájemního vztahu

V současné době probíhá intenzivní vyzývání majitelů hrobů s upozornění, že na uvedeném místě skončil nájemní vztah a smlouvou nelze prodloužit z důvodu nedoručitelnosti či nečinnosti […]