Správce všech sportovních zařízení města Holic pod správou TS je pan Roman Kašpar, mob: 724 362 895


Městská sportovní hala

Vážení spoluobčané v souladu s nařízením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10.04.2021 (přikládám) odst. I. bod 5 písm. B není možné sportovní halu otevřít, protože zde nemáme žádné sportovce, kteří by sportovní přípravu prováděli v rámci výkonu zaměstnání.

Víceúčelová Městská sportovní hala v Holicích byla dána do užívání 27. srpna 1985. V letech 2002 a 2005 prošla rozsáhlou rekonstrukcí – nová palubová podlaha, přístavba hlediště se zázemím pro diváky a přístavba herny stolního tenisu. Hala nabízí možnosti širokého sportovního vyžití na úrovni vrcholového i rekreačního sportu. Slouží především holickým sportovním oddílům, školám a holické veřejnosti. Hala je vybavena pro tyto sporty: volejbal, basketbal, nohejbal, házená, kopaná, florbal, futsal, tenis; je v ní lezecká stěna, která splňuje ta nejnáročnější kritéria pro sportovní lezení, a herna stolního tenisu. Samozřejmě je v hale možnost klasického cvičení, ať už gymnastického nebo na nářadí. Každoročně se zde koná soutěž tanečních párů pod názvem „Holický kramflíček“. Součástí haly je hlediště pro cca 220 diváků a šatny pro sportovce s hygienickým zázemím. Hala je majetkem města Holic a provozují ji Technické služby Holice.

Cena pronájmu haly je 400.- Kč za hodinu.


Od nového roku je spuštěn nový rezervační systém městské sportovní haly Holice.

tsholice.isportsystem.cz

Jednotliví uživatelé se mohou zaregistrovat a využívat halu v časovém prostoru, kdy není využita předplacenými sportovními kluby, kroužky a školami. Doufáme, že vám/nám tento systém dokáže najít některé volné hodiny i pro širokou sportovní veřejnost města Holic. V případě dotazů volejte správce sportovišť a herních zařízení města Holice pana Romana Kašpara. Na telefonním čísle: 724 362 895

PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍ HALY

Tento provozní řád se vydává pro sportovní halu v Holicích, Holubova ulice čp. 1037 a nahrazuje stávající provozní řád z 1.9.2005.

Sportovní hala je majetkem města Holic. Správu, sestavení rozvrhu hodin pro uživatele a nájemní smlouvy pro uživatele zajišťují Technické služby Holice. Pravidla pro využívání hasly jsou dána písemnou smlouvou mezi Technickými službami Holice uživatelem.

1.

a) Všichni uživatelé jsou povinni nejpozději do 30. června každého roku uplatnit své požadavky na změnu užívání sportovní haly oproti předchozímu rozvrhu na Technických službách Holice. Ty vypracují závazný rozvrh hodin platný pro školní rok. Rozvrh bude vyvěšen ve sportovní hale a obdrží jej všichni uživatelé.

b) Provoz v sobotu a v neděli bude řešen na schůzce jednotlivých oddílů po rozlosování jejich mistrovských soutěží koncem září.

2.Požadavky na akce mimo rozvrh hodin musí být nejprve projednány s uživatelem uvedeným v platném rozvrhu hodin a podány písemně na Technické služby Holice.

3.Všichni uživatelé sportovní haly jsou povinni:

a.) udržovat pořádek ve sportovní hale a okolí

b.) přezouvat se na vyhrazeném místě

c.) nepřenášet venkovní obuv do čisté zóny a nepoužívat ji na hrací ploše

d.) užívat zařízení haly tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení

e.) všechny závady (poškození, ztráty) okamžitě hlásit zodpovědnému pracovníkovi (správci sportovišť, řediteli TS) a zapsat do sešitu závad

f.) před odchodem z budovy zkontrolovat všechny užívané prostory a zařízení, vypnout individuálně užívané spotřebiče a elektrická zařízení, zhasnout, zavřít okna a poslední odcházející zamknout dveře

g.) dodržovat požární řád sportovní haly, zejména zákaz kouření a používání otevřeného ohně

h.) řídit se pokyny správce sportovní haly

i.) používat nářadí a pomůcky předepsaným způsobem za dodržení všech bezpečnostních předpisů a ukládat nářadí a pomůcky zpět na místo k tomu určené

j.) sklápět koše pomocí náležitě poučené osoby a po ukončení užívání košů tyto vyzvednout do horní polohy

k.) branky pro míčové hry zajistit proti převrácení

l.) odstavené branky pro míčové hry zajistit proti převrácení a proti nepovolenému použití.

4. Ostatní návštěvníci sportovní haly jsou povinni:

a.) řídit se pokyny správce a pořadatelů příslušných akcí

b.) udržovat pořádek ve sportovní hale a jejím okolí

c.) užívat zařízení hasly tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo zničení

d.) dodržovat požární řád sportovní haly, zejména zákaz kouření a používání otevřeného ohně

e.) užívat jen prostory vyhrazené pro návštěvníky, tj. vestibul, hlediště a sociální zařízení a nevstupovat do ostatních prostor, zejména na hrací plochu.

5. Provozovatel není zodpovědný za případné úrazy související a vzniklé při činnosti uživatelů a návštěvníků haly – hra a užívání haly je na vlastní nebezpečí. Provozovateli neplynou z případných úrazů žádné povinnosti, závazky či plnění.

6. Uživatelé mají zákaz manipulace s vytápěcím systémem a s ohřevem vody.

7. Je zakázáno stavění kol do chodby a jízda na kolečkových bruslích v hale.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo na uzavření sportovní haly z technických důvodů, například z důvodu provádění předepsaných revizí, oprav, údržby a podobně.

9. Otevírání a zavírání sportovní haly:

provozní doba sportovní haly je denně od 6:00 do 22:00 hodin

a.) ráno otevírá venkovní dveře sportovní haly správce nebo uklízečka dle rozvrhu hodin;

b.) večer sportovní halu zamyká správce dle rozvrhu hodin, nejpozději ve 22:30 hodin;

c.) odpovědná osoba uživatele je povinna z bezpečnostních důvodů zajistit stálé uzamčení vnitřních vchodových dveří na straně šaten.

10. V době konání veřejnosti přístupných akcí je uživatel povinen zajistit pořadatelskou službu u vchodu i v hledišti.

11. Úklid sportovní haly se provádí denně před začátkem provozu dle stanoveného rozvrhu.

12. V případě nedodržování „Provozního řádu sportovní haly“ budou vůči uživateli uplatněny níže uvedené sankce. Vzniklou škodu je uživatel povinen uhradit vždy v plné výši.

13. Sankce se uplatňují v tomto pořadí:

a.) pokuta 500.- Kč;

b.) zrušení užívání sportovní haly.

14. Na hrací ploše a v hledišti je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.

15. Občerstvení na hrací ploše je povoleno pouze sportovcům, a to ve vyhrazených prostorách na střídačkách.

Tento „Provozní řád sportovní haly“ platí od 1. září 2007

Technické služby Holice

Městský stadion

Městský stadion byl otevřen 28. června 1959 okresní spartakiádou, na které téměř 4 000 diváků vidělo 3 400 cvičenců. Z původně velkorysého záměru velkého sportovního areálu bylo dokončeno pouze travnaté fotbalové hřiště a atletická dráha. V současné době stadion slouží především fotbalovému klubu SK Holice a holickým školám. Na stadionu je mimo travnatého hřiště ještě hřiště škvárové, atletická dráha a sektory pro skok do dálky a vrh koulí. Škvárové hřiště by mělo být v roce 2009 nahrazeno hřištěm s umělou trávou. Stadion má vybudované zázemí pro jednotlivá družstva – šatny a hygienická zařízení.

Dětská hřiště

V Holicích se v současné době nachází 6 dětských hřišť. Správcem hřišť jsou Technické služby Holice a provoz je za příznivého počasí celoroční. Každé hřiště má svůj vlastní provozní řád, který vychází z jeho dispozic.

Dětské hřiště na Mušce, Ottmarova ulice

Dětské hřiště na Mušce, Ottmarova ulice

Herní prvky: lanová dráha, lanový kolotoč – Vírník, lanový prvek – pavouk, dvou houpačka, lezecký šestihran, věžová sestava, pružinová houpačka, pískoviště


Dětské hřiště v ulici 9. května

Dětské hřiště v ulici 9. května

Herní prvky: houpačka, šestihran s ocelovou sítí, překlápěcí pružinovka, skluzavka se žebříkem, překlápěcí houpačka jednoduchá, kyvadlová houpačka, pružinová houpačka tygřík, pružinová houpačka zebra, dvojhoupačka, pískoviště


Hřiště v městské části Koudelka

Hřiště v městské části Koudelka

Herní prvky: pružinová houpačka, kladina


Hřiště v areálu mateřské školy Staroholická

Hřiště v areálu mateřské školy Staroholická

Herní prvky: závěsná dvojhoupačka, lanová dráha, balanční kladina, kolotoč, lezecká sestava, kryté pískoviště


Hřiště v areálu Domu dětí a mládeže, Holubova ulice

Hřiště v areálu Domu dětí a mládeže, Holubova ulice

Herní prvky: sestava Bezděz, kolotoč obloukový, pružinová houpačka, kyvadlová houpačka, zastřešené pískoviště

Dětské hřiště a víceúčelové hřiště Mládežnická

Dětské hřiště a víceúčelové hřiště Mládežnická

Herní prvky: sestava Bezděz, kolotoč obloukový, pružinová houpačka, kyvadlová houpačka, zastřešené pískoviště